Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
Öğretim Üyesi

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

T2

Fuzzy ve Grey Copras Yöntemleri İle Çok Kriterli Karar Verme Uygulaması

Özet

Günümüzde rekabet üstünlüğü elde etmek için işletmeler arası ilişkilerin önemi anlaşılmış dolayısıyla işletmeler tedarik zinciri üzerinde yer alan tedarikçi ve müşterileri ile olan ilişkilerini yeniden yapılandırmaya başlamışlardır. Bu doğrultuda işletmelerin tedarik süreçlerinde çalışacakları tedarikçileri doğru bir şekilde belirlemeleri hayati önem arz etmektedir. Bu tez çalışmasında tedarikçi seçim süreci bir çok kriterli karar verme problemi olarak ele alınmış, Türkiye’de faaliyet gösteren Spheros Termo Sistemleri A.Ş.’nin tedarikçi seçim süreci incelenmiştir. Tedarikçi seçimi karar sürecinde etkili olan kriterler belirlendikten sonra Bulanık AHP yöntemi ile önem dereceleri belirlenmiştir. Analiz sonucunda işletmenin tedarikçi seçim sürecinde en çok önem verdiği kriter, tedarikçi firmanın sahip olduğu üretim yetenekleri kriteri olmuştur. En az öneme sahip kriter ise dağıtım kriteri olmuştur. Daha sonra Fuzzy ve Gri COPRAS yöntemleri kullanılarak iki ayrı model ile tedarikçi alternatifleri sıralanmıştır. Analiz sonuçlarına göre her iki yöntem ile elde edilen bulguların tutarlı olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak tedarikçi seçimi karar probleminde Bulanık AHP + COPRAS-F ve Bulanık AHP + COPRAS-G yöntemlerinin kolay ve hızlı sonuç ürettiği ve başarılı ile uygulanabileceği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Bulanık COPRAS, COPRAS, Gri COPRAS, Tedarikçi Seçimi, ÇKKV

An Application of Multi Criteria Decision Making With Fuzzy and Grey COPRAS Methods

Abstract

Today, to obtain competitive advantage the importance of relations between enterprises is clear. Therefore businesses have begun to restructure their relationships with suppliers and customers which located on the supply chain. In this direction, that is vital for businesses to accurately determine their suppliers. In this thesis work, the supplier selection process is considered as a multi-criteria decision-making problem. Supplier selection process of Spheros Thermo Systems Inc. which operating in the automotive sector in Turkey, was investigated. After supplier selection criteria specified that is effective in decision process, importance degree of criteria determined by Fuzzy AHP. As a result of evaluation, the supplier’s production capability determined as the most important criterion in supplier selection process. The least important criterion determined as the distribution criterion. Then supplier alternatives listed by two models which generated by using Fuzzy and Grey COPRAS methods. According to the results, both methods it was found to be consistent with the findings. As a result, the Fuzzy AHP + COPRAS-F and Fuzzy AHP + COPRAS-G methods can be successfully applied to supplier selection decision-making problems and it has been seen that produces results fast and easy.

Keywords: COPRAS, Fuzzy COPRAS, Grey COPRAS, MCDM, Supplier Selection

 • ADA, E., KAZANÇOĞLU, Y. & ARACIOĞLU B.(2005). Stratejik rekabet üstünlüğü sağlamada tedarikçi seçiminin analitik hiyerarşik süreç ile gerçekleştirilmesi, V. Ulusal Üretim Arastırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 2005, 605-611.
 • AGHDAIE, M. H., ZOLFANI, S. H., & ZAVADSKAS, E. K. (2012) : Prioritizing constructing projects of municipalities based on AHP and COPRAS-G: a case study about footbridges in Iran. The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering.
 • http://doi.org/10.3846/bjrb...
 • AGHDAIE, M. H., ZOLFANI, S. H., & ZAVADSKAS, E. K. (2013) : Market segment evaluation and selection based on application of fuzzy AHP and COPRAS-G methods. Journal of Business Economics and Management, 14, 213.
 • http://doi.org/10.3846/1611...
 • AHLATÇIOGLU ÖZKÖK, B., & TIRYAKI, F. (2011) : A compensatory fuzzy approach to multi-objective linear supplier selection problem with multiple-item. Expert Systems with Applications, 38(9), 11363-11368.
 • AISSAOUI, N., HAOUARI, M., & HASSINI, E. (2007) : Supplier selection and order lot sizing modeling: A review. Computers & Operations Research, 34(12), 3516-3540.
 • AKÇAY KASAPOĞLU, Ö. VE ŞİMŞEK T., (2006). Pnömatik Valf Tedarikçisi Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi, İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 17(53), 40-51.
 • AKÇAY KASAPOĞLU, Ö. VE YURDER, Y. (2013). Tedarikçi Seçim Kararında Analitik Ağ Süreci Uygulaması, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), 163-195.
 • AKDENİZ A. H. VE TURGUTLU, T. (2007). Türkiye'de perakende sektöründe analitik hiyerarşik süreç yaklaşımıyla tedarikçi performans değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 1-17.
 • AKMAN, G. (2015). Evaluating suppliers to include green supplier development programs via fuzzy c-means and VIKOR methods. Computers & Industrial Engineering, 86, 69-82.
 • AKMAN, G. VE ALKAN, A. (2006). Tedarik Zinciri Yönetiminde Bulanık AHP yöntemi kullanılarak tedarikçilerin performansının ölçülmesi: Otomotiv Yan Sanayiinde bir uygulama, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 5 Sayı: 9 Bahar 2006/1 s.23-46
 • AKSOY, E., ÖMÜRBEK, N., & KARAATLI, M. (2015) : AHP Temelli MULTIMOORA ve COPRAS Yöntemi ile Türkiye Kömür İşletmeleri’nin Performans Değerlendirmesi. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(4), 1-28.
 • doi:http://dx.doi.org/10.17...
 • AKYÜZ, G. A. (2012). Bulanik VIKOR Yöntemi ile Tedarikçi Seçimi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(1), 197-215.
 • ALBAYRAK, Y. E., & ERKUT, H. (2010) : Banka performans degerlendirmede analitik hiyerarsi süreç yaklasimi. ITÜDERGISI/d, 4(6), 47-58.
 • ALBINO, V., GARAVELLI, A.C., (1998). A neural network application to subcontractor rating in construction firms. International Journal of Project Management, 16, 1, 9–14.
 • AMIN, S. H., & ZHANG, G. (2012) : An integrated model for closed-loop supply chain configuration and supplier selection: Multi-objective approach. Expert Systems with Applications, 39(8), 6782-6791.
 • AMIN, S. H., RAZMI, J., & ZHANG, G. (2011) : Supplier selection and order allocation based on fuzzy SWOT analysis and fuzzy linear programming. Expert Systems with Applications, 38(1), 334-342.
 • AMİRİ, M., AYAZİ, S. A., OLFAT, L., & MORADİ, J. S. (2011). Group decision making process for supplier selection with VIKOR under fuzzy circumstance case study: an Iranian car parts supplier. International Bulletin of Business Administration, 10(6), 66-75.
 • ARIKAN, F. (2013) : A fuzzy solution approach for multi objective supplier selection. Expert Systems with Applications, 40(3), 947-952.
 • ASAMOAH, D., ANNAN, J., & NYARKO, S. (2012). AHP approach for supplier evaluation and selection in a pharmaceutical manufacturing firm in Ghana. International Journal of Business and Management, 7(10), 49-62
 • ATHAWALE, V. M., & CHAKRABORTY, S. (2011). Application of grey relational analysis method in solving supplier selection problems. IUP Journal of Operations Management, 10(1), 18-28.
 • AVCI ÖZTÜRK, B. VE BAŞKAYA, Z., (2012), Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile Bir Ekmek Fabrikasında Un Tedarikçisinin Seçimi, Business and Economics Research Journal, 3(1), 131-159.
 • AWASTHİ, A., CHAUHAN, S. S., & GOYAL, S. K. (2010). A fuzzy multicriteria approach for evaluating environmental performance of suppliers. International Journal of Production Economics, 126(2), 370-378.
 • AYDIN, Ö., ÖZNEHIR, S., & AKÇALI, E. (2009) : Ankara için optimal hastane yeri seçiminin Analitik Hiyerarsi Süreci ile modellenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2), 69-86.
 • AYDİN, S., & KAHRAMAN, C. (2010). Multiattribute supplier selection using fuzzy analytic hierarchy process. International Journal of Computational Intelligence Systems, 3(5), 553-565.
 • AYHAN, M. B. (2013). A fuzzy AHP approach for supplier selection problem: A case study in a Gear motor company, International Journal of Managing Value and Supply Chains (IJMVSC) Vol.4, No. 3, 11-23.
 • AYTAÇ ADALI, E. VE TUŞ IŞIK, A. (2016) : Air Conditioner Selection Problem with COPRAS and ARAS Methods, Manas Journal of Social Studies, 5(2), 124-138.
 • AZADNİA, A. H., GHADİMİ, P., SAMAN, M. Z. M., WONG, K. Y., & SHARİF, S. (2011). Supplier selection: a hybrid approach using ELECTRE and fuzzy clustering. In Informatics Engineering and Information Science (pp. 663-676). Springer Berlin Heidelberg.
 • BALİ, O., KOSE, E., & GUMUS, S. (2013). Green supplier selection based on IFS and GRA. Grey Systems: Theory and Application, 3(2), 158-176.
 • BARBAROSOGLU, G., & YAZGAC, T. (1997) : An application of the analytic hierarchy process to the supplier selection problem. Production and Inventory Management Journal, 38(1), 14-21.
 • BARYSIENE, J. (2012) : A multi-criteria evaluation of container terminal technologies applying the COPRAS-G method. Transport, 27, 364–372.
 • http://doi.org/10.3846/1648...
 • BAS, M., (2010) : Isletmelerde Finansal Basarisizligin Öngörülmesinde Gri Iliskisel Analiz Teknigi, Tekstil ve Deri Sektöründe Bir Uygulama, Basilmamis Doktora Tezi, Dumlupinar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • BAŞKAYA, Z., & AVCI ÖZTÜRK, B. (2012). Tedarikçi değerlendirme probleminde bulanık TOPSIS algoritması ile grup karar verme ve karar vericilerin bireysel kararları arasındaki ilişkiler, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1), 154-178.
 • BAYAZİT, O. (2006). Use of analytic network process in vendor selection decisions. Benchmarking: An International Journal, 13(5), 566-579.
 • BAYAZİT, O., & KARPAK, B. (2005). An AHP application in vendor selection. ISAHP, Honolulu, Hawaii, 1-24.
 • BAYKAL, N. & BEYAN, T. (2004) : Bulanık Mantık Ilke ve Temelleri, Ankara, Biçaklar Kitabevi,
 • BAYNAL, K., & YÜZÜGÜLLÜ, E. (2013). Tedarik zinciri yönetiminde analitik ağ süreci ile tedarikçi seçimi ve bir uygulama. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 42(1), 77-92.
 • BENYOUCEF, L., DİNG, H., & XİE, X. (2003). Supplier selection problem: selection criteria and methods, [Research Report] RR-4726, INRIA. 2003, pp.38.
 • BHUTTA, M. KHURRUM S. (2003) : Supplier Selection Problem: Methodology Literature Review, Journal of International Information Management, 12(2), 53-72.
 • BITARAFAN, M., HASHEMKHANI ZOLFANI, S., AREFI, S. L., & ZAVADSKAS, E. K. (2012) : Evaluating the construction methods of cold-formed steel structures in reconstructing the areas damaged in natural crises, using the methods AHP and COPRAS-G. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 12, 360–367.
 • http://doi.org/10.1016/j.ac...
 • BÍRGÜN, S., & CÍHAN, E. (2010). Supplier selection process using ELECTRE method. In Intelligent Systems and Knowledge Engineering (ISKE), 2010 International Conference on (pp. 634-639). IEEE.
 • BORAN, F. E., GENÇ, S., KURT, M., & AKAY, D. (2009). A multi-criteria intuitionistic fuzzy group decision making for supplier selection with TOPSIS method. Expert Systems with Applications, 36(8), 11363-11368.
 • BOTTANİ, E., & RİZZİ, A. (2008). An adapted multi-criteria approach to suppliers and products selection—An application oriented to lead-time reduction. International Journal of Production Economics, 111(2), 763-781.
 • BRUNO, G., ESPOSİTO, E., GENOVESE, A., & PASSARO, R. (2009). The analytical hierarchy process in the supplier selection problem. In Proceedings of the ISAHP 2009 International Symposium on “Decision Making with the Analytic Hierarchy Process”, July. 1-15.
 • BURMAOĞLU, S., (2011). Satınalma Alternatiflerinin Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlerle Belirlenmesi: Keskin Nişancı Tüfekleri Üzerine Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (1), 369-382.
 • BÜYÜKÖZKAN, G., & ÇİFÇİ, G. (2011). A novel fuzzy multi-criteria decision framework for sustainable supplier selection with incomplete information. Computers in Industry, 62(2), 164-174.
 • CANDAN, G., & YAZGAN, H. R. (2015). Tedarik Zincirinde Hammdde Tedarikçisi Seçimi Problemi: Bir Uygulama. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 43-52.
 • CAO, J., WANG, W. W., & CAO, G. (2007). Integration of the social welfare function and TOPSIS algorithm for 3PL selection. In Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, 2007. FSKD 2007. Fourth International Conference on (Vol. 3, pp. 596-600). IEEE.
 • CÁRDENAS-BARRÓN, L. E., GONZÁLEZ-VELARDE, J. L., & TREVIÑO-GARZA, G. (2015) : A new approach to solve the multi-product multi-period inventory lot sizing with supplier selection problem. Computers & Operations Research, 64, 225-232.
 • CASTILLO, O. & MELIN, P., 2008 : “Type-2 Fuzzy Logic: Theory and Applications”, Berlin, Springer
 • CHAI, J., LIU, J. N., & NGAI, E. W. (2013) : Application of decision-making techniques in supplier selection: A systematic review of literature. Expert Systems with Applications, 40(10), 3872-3885.
 • CHAKRABORTY, T., GHOSH, T., & DAN, P. K. (2011). Application of analytic hierarchy process and heuristic algorithm in solving vendor selection problem. Business Intelligence Journal, 4(1), 167-177.
 • CHAMODRAKAS, I., BATİS, D., & MARTAKOS, D. (2010). Supplier selection in electronic marketplaces using satisficing and fuzzy AHP. Expert Systems with Applications, 37(1), 490-498.
 • CHAN, F. S. (2003). Interactive selection model for supplier selection process: an analytical hierarchy process approach. International Journal of Production Research, 41(15), 3549-3579.
 • CHAN, F. T., & CHAN, H. K. (2004). Development of the supplier selection model—a case study in the advanced technology industry. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 218(12), 1807-1824.
 • CHAN, F. T., & CHAN, H. K. (2010). An AHP model for selection of suppliers in the fast changing fashion market. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 51(9-12), 1195-1207
 • CHAN, F. T., & KUMAR, N. (2007). Global supplier development considering risk factors using fuzzy extended AHP-based approach. Omega, 35(4), 417-431.
 • CHAN, F. T., KUMAR, N., TİWARİ, M. K., LAU, H. C. W., & CHOY, K. L. (2008). Global supplier selection: a fuzzy-AHP approach. International Journal of Production Research, 46(14), 3825-3857.
 • CHATTERJEE, N. C. & BOSE, K. B. (2012) : A COPRAS-F base multi-criteria group decision making approach for site selection of wind farm. Decision Science Letters, 2, 1–10.
 • CHATTERJEE, P., & CHAKRABORTY, S. (2012) : Material selection using preferential ranking methods. Materials & Design, 35, 384-393.
 • CHATTERJEE, P., ATHAWALE, V. M., & CHAKRABORTY, S. (2011) : Materials selection using complex proportional assessment and evaluation of mixed data methods. Materials & Design, 32(2), 851-860.
 • CHE, Z.H., WANG, H.S., 2010. A hybrid approach for supplier cluster analysis. Computers and Mathematics with Applications, 59, 745–763.
 • CHEN, C. T., LİN, C. T., & HUANG, S. F. (2006). A fuzzy approach for supplier evaluation and selection in supply chain management. International journal of production economics, 102(2), 289-301.
 • CHEN, T. Y., WANG, H. P., & LU, Y. Y. (2011) : A multicriteria group decision-making approach based on interval-valued intuitionistic fuzzy sets: A comparative perspective. Expert Systems with Applications, 38(6), 7647-7658.
 • CHEN, Y. H., & CHAO, R. J. (2012). Supplier selection using consistent fuzzy preference relations. Expert Systems with Applications, 39(3), 3233-3240.
 • CHERAGHI, S. H., DADASHZADEH, M., & SUBRAMANIAN, M. (2004) : Critical success factors for supplier selection: an update. Journal of Applied Business Research (JABR), 20(2), 91-108.
 • CHOUDHARY, D., & SHANKAR, R. (2013) : Joint decision of procurement lot-size, supplier selection, and carrier selection. Journal of Purchasing and Supply Management, 19(1), 16-26.
 • CLARK, T.D., LARSON, J.M., MORDESON, J.N., POTTER, J.D. & WIERMAN, M.J. (2008) : “Applying Fuzzy Mathematics to Formal Models in Comparative Politics”, Berlin, Springer, 2008.
 • COOPER M. C. & ELLRAM, L. M., 1993 : “Characteristics of Supply Chain Management and the Implications for Purchasing and Logistics Strategy, " International Journal of Logistics Management, (4: 2), pp. 13-24.
 • ÇAKIN, E., & ÖZDEMİR, A. (2013). Tedarikçi Seçim Kararında Analitik Ağ Süreci (ANP) ve Electre Yöntemlerinin Kullanılması ve Bir Uygulama, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 15(2), 339-364.
 • ÇAKIR, E., TOZAN, H., & VAYVAY, Ö. (2009). A method for selecting third party logistic service provider using fuzzy AHP. Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, 5(3), 38-54.
 • ÇERÇİOĞLU H., BAYSAL M. E., TOKLU B. & ERCENGİZ A. (2004) : Tedarikçi Seçiminde Dempster-Shaffer AHP Modeli, Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği - XXIV Ulusal Kongresi, 15-18 Haziran 2004, Gaziantep - Adana
 • ÇETİN, O. ÖNDER E. (2015) “Tedarikçi Seçiminde Analitik Ağ Süreci Yönteminin Kullanılması" KAÜ İİBF Dergisi, 6(10), 335-354.
 • ÇİFÇİ, G., & BÜYÜKÖZKAN, G. (2011). A fuzzy MCDM approach to evaluate green suppliers. International Journal of Computational Intelligence Systems, 4(5), 894-909.
 • DARGİ, A., ANJOMSHOAE, A., GALANKASHİ, M. R., MEMARİ, A., & TAP, M. B. M. (2014). Supplier selection: A fuzzy-ANP approach. Procedia Computer Science, 31, 691-700.
 • DAS, M. C., SARKAR, B., & RAY, S. (2012) : A framework to measure relative performance of Indian technical institutions using integrated fuzzy AHP and COPRAS methodology. Socio-Economic Planning Sciences, 46, 230–241. http://doi.org/10.1016/j.se...
 • DATTA, S., MAHAPATRA, S. S., BANERJEE, S., & BANDYOPADHYAY, A. (2010). Comparative study on application of utility concept and VIKOR method for vendor selection, AIMS International Conference on Value-based Management, 614-622.
 • DAVRAS, G. M., & KARAATLI, M. (2014). Otel İşletmelerinde Tedarikçi Seçimi Sürecinde AHP Ve BAHP Yöntemlerinin Uygulanması. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(1), 87-112.
 • DE BOER, L., LABRO, E., & MORLACCHI, P. (2001) : A review of methods supporting supplier selection. European Journal of Purchasing & Supply Management, 7(2), 75-89.
 • DEGRAEVE, Z., LABRO, E., ROODHOOFT, F., 2000. : An evaluation of supplier selection methods from a Total Cost of Ownership perspective. European Journal of Operational Research 125 (1), 34-59.
 • DEMİRTAŞ, Ö., & AKDOĞAN, A. A. (2014). Bulanık Ortamda Tedarikçi Seçimi: Savunma Sanayii’ne Yönelik Bir Uygulama, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (43), 203-222.
 • DENG J., (1982) : “Control Problems of Grey Systems”, Systems & Control Letters, Volume 1, Issue 5, March 1982, pp. 288-294, ISSN 0167-6911,
 • http://dx.doi.org/10.1016/S....
 • DENG, J. (1989) : Introduction to grey system theory. The Journal Of Grey System, 1(1), 1-24.
 • DENG, X., HU, Y., DENG, Y., & MAHADEVAN, S. (2014). Supplier selection using AHP methodology extended by D numbers. Expert Systems with Applications, 41(1), 156-167.
 • DENG, Y., & CHAN, F. T. (2011). A new fuzzy dempster MCDM method and its application in supplier selection. Expert Systems with Applications, 38(8), 9854-9861.
 • DETYNIECKI, M. VE YAGER, R. R. , 2001 : “Ranking Fuzzy Numbers Using Alpha-Weighted Valuations”, International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, Vol. 8 (5), p.573-592.
 • DICKSON, G.W. (1966), : "An analysis of vendor selection systems and decisions", Journal of Purchasing 2/1, 5-17.
 • DREJERIS, R., & KAVOLYNAS, A. (2014) : Multi-criteria Evaluation of Building Sustainability Behavior. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 110, 502-511.
 • DUAN, G., WANG, J., LIU, N., (2010). Canonical correlation discriminant analysis in the selection of suppliers. Proceedings of 2010 International Conference on Artificial Intelligence and Education (ICAIE), Hangzhou, China, pp. 441–444.
 • DUBOIS, D. & PRADE, H. (1980) : “Fuzzy Sets and Systems, Theory and Applications”, Massachusetts, Academic Press Inc.,
 • DÜNDAR, S. VE ECER, F. (2008) : Ögrencilerin GSM Operatörü Tercihinin, Analitik Hiyerarsi Süreci Yöntemiyle Belirlenmesi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), 195-205.
 • DYER, R. F. VE FORMAN E. H., 1992 : “Group decision support with the Analytic Hierarchy Process”, Decision Support Systems, 8, (1992), p.99-124.
 • EBRAHIMI, E.,, FATHI, M. R. & IRANI, H. R., (2016) : A new hybrid method based on fuzzy Shannon’s Entropy and fuzzy COPRAS for CRM performance evaluation (Case: Mellat Bank), Iranian Journal of Management Studies (IJMS), 9(2), 333-358.
 • ECER, F. (2014) : A hybrid banking websites quality evaluation model using AHP and COPRAS-G: a Turkey case. Technological and Economic Development of Economy, 20(4), 758-782.
 • ECER, F., & KÜÇÜK, O. (2008). Tedarikçi seçiminde analitik hiyerarşi yöntemi ve bir uygulama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 355-369.
 • EDMUNDAS KAZIMIERAS ZAVADSKAS, ARTURAS KAKLAUSKAS, ZENONAS TURSKIS, J. T. (2009) : Multi-Attribute Decision-Making Model by Applying Grey Numbers. Informatica, 20, 305–320.
 • ELANCHEZHİAN, C., VİJAYA RAMNATH, B., & KESAVAN, R. (2010). Vendor selection using analytical hierarchy process in supply chain management. J Engg Res Studies, 1(1), 118-127.
 • ELEREN, A. (2006) : Kurulus Yeri Seçiminin Analitik Hiyerarsi Süreci Yöntemi İle Belirlenmesi: Deri Dektörü Örnegi. Atatürk Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi, 20(2), 405-416.
 • ERBAŞI, A. (2012). Kamu İdarelerinin Mal Alımı İhalelerinde En Uygun Tedarikçinin Analitik Hiyerarşi Proses Yaklaşımı İle Belirlenmesi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 5(9). 165-182.
 • ESHLAGHY, A. T., & KALANTARY, M. (2011). Supplier selection by Neo-TOPSIS. Applied Mathematical Sciences, 5(17), 837-844.
 • F. T. S CHAN (2003) : Interactive selection model for supplier selection process: an analytical hierarchy process approach, International Journal of Production Research, 41:15, 3549-3579, DOI: 10.1080/0020754031000138358
 • FAEZ, F., GHODSYPOUR, S. H., & O’BRIEN, C. (2009) : Vendor selection and order allocation using an integrated fuzzy case-based reasoning and mathematical programming model. International Journal of Production Economics, 121(2), 395–408.
 • FENG, D. Z., CHEN, L. L., & JİANG, M. X. (2005). Vendor selection in supply chain system: An approach using fuzzy decision and AHP. In Services Systems and Services Management, 2005. Proceedings of ICSSSM'05. 2005 International Conference on (Vol. 1, pp. 721-725). IEEE.
 • FOULADGAR, M. M., YAZDANI-CHAMZINI, A., LASHGARI, A., ZAVADSKAS, E. K., & TURSKIS, Z. (2012B) : Maintenance strategy selection using AHP and COPRAS under fuzzy environment. International Journal of Strategic Property Management, 16, 85–104.
 • http://doi.org/10.3846/1648...
 • GALANKASHİ, M. R., CHEGENİ, A., SOLEİMANYNANADEGANY, A., MEMARİ, A., ANJOMSHOAE, A., HELMİ, S. A., & DARGİ, A. (2015). Prioritizing green supplier selection criteria using fuzzy analytical network process. Procedia CIRP, 26, 689-694.
 • GENCER, C., & GÜRPİNAR, D. (2007). Analytic network process in supplier selection: A case study in an electronic firm. Applied Mathematical Modelling, 31(11), 2475-2486.
 • GENOVESE, A., KOH, S. L., BRUNO, G., & BRUNO, P. (2010) : Green supplier selection: A literature review and a critical perspective. 8th International Conference on Supply Chain Management and Information Systems (SCMIS), pp. 1-6.
 • GHODSYPOUR, S. H., O’BRIEN C., (1998) : A decision support system for supplier selection using an integrated analytic hierarchy process and linear programming, lnternational Journal of Production Economics 56-57 199-212.
 • GHODSYPOUR, S. H., & O’BRIEN, C. (1998) : A decision support system for supplier selection using an integrated analytic hierarchy process and linear programming. International Journal of Production Economics, 56–57(1–3), 199–212.
 • GHORBANİ, M., MOHAMMAD ARABZAD, S., & SHAHİN, A. (2013). A novel approach for supplier selection based on the Kano model and fuzzy MCDM. International Journal of Production Research, 51(18), 5469-5484.
 • GIRGINER, N. (2008) : "Ticari Kredi Taleplerinin Degerlendirilmesine Çok Kriterli Yaklasim: Özel ve Devlet Bankasi Karsilastirmasi", Muhasebe ve Finansman Dergisi, 37, 132-142.
 • GİRUBHA, R. J., & VİNODH, S. (2012). Application of fuzzy VIKOR and environmental impact analysis for material selection of an automotive component. Materials & Design, 37, 478-486.
 • GOLMOHAMMADİ, D., & MELLAT-PARAST, M. (2012). Developing a grey-based decision-making model for supplier selection. International Journal of Production Economics, 137(2), 191-200.
 • GOVINDAN, K., RAJENDRAN, S., SARKIS, J., & MURUGESAN, P. (2013) : Multi criteria decision making approaches for green supplier evaluation and selection: a literature review. Journal of Cleaner Production, 98, 66-83.
 • GÖRENER, A. (2009). Kesici takım tedarikçisi seçiminde analitik ağ sürecinin kullanımı. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 4(1), 99-110.
 • GÖRENER, A. (2013). Tedarik Zinciri Stratejisi Seçimi: Bulanık VIKOR Yöntemiyle İmalat Sektöründe Bir Uygulama. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 5(3), 47-62.
 • GUNERI, A. F., YUCEL, A., & AYYILDIZ, G. (2009) : An integrated fuzzy-lp approach for a supplier selection problem in supply chain management. Expert Systems with Applications, 36(5), 9223-9228.
 • GUO, J., & ZHANG, W. (2008). Selection of suppliers based on rough set theory and VIKOR algorithm. In Intelligent Information Technology Application Workshops, 2008. IITAW'08. International Symposium on (pp. 49-52). IEEE.
 • GÜLEN, K. G., & AKBAŞ, T. R. (2011). Tedarikçi Değerlendirme Ve Elektronik Sektöründe Bir Uygulama, XI. Üretim Ara tõrmalarõ Sempozyumu, 23-24 Haziran 2011, 549-559.
 • GÜNER H. VE MUTLU Ö., (2005). Bulanık AHP ile Tedarikçi Seçim Problemi ve Bir Uygulama, V. Ulusal Üretim Arastırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 2005, 473-477.
 • GÜNER, H. VE MUTLU, Ö. (2005) : “Bulanik AHP ile Tedarikçi Seçim Problemi ve Bir Uygulama, V. Ulusal Üretim Arastirmalari Sempozyumu, Istanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasim 2005, 473-477.
 • HANDFIELD R. B. AND NICHOLS E. L.,1999 : “Introduction to Supply Chain Management”, Prentice-Hall, New Jersey, pp. 1-183.
 • HANSS, M., 2005 : “Applied Fuzzy Arithmetic, An Introduction with Engineering Applications”, Netherlands, Springer
 • HO, W., XU, X., & DEY, P. K. (2010) : Multi-criteria decision making approaches for supplier evaluation and selection: A literature review. European Journal of Operational Research, 202(1), 16-24.
 • HOLT, G.D., 1998. : Which contractor selection methodology?. International Journal of Project Management 16 (3), 153-164.
 • HOU, J., & SU, D. (2007). EJB-MVC oriented supplier selection system for mass customization. Journal of Manufacturing Technology Management, 18(1), 54-71.
 • HSİEH, T. Y., LU, S. T., & TZENG, G. H. (2004). Fuzzy MCDM approach for planning and design tenders selection in public office buildings. International journal of project management, 22(7), 573-584.
 • HSU, C. W., & HU, A. H. (2007) Application of analytic network process on supplier selection to hazardous substance management in green supply chain management. In Industrial Engineering and Engineering Management, 2007 IEEE International Conference on (pp. 1362-1368). IEEE.
 • HSU, C. W., & HU, A. H. (2009). Applying hazardous substance management to supplier selection using analytic network process. Journal of Cleaner Production, 17(2), 255-264.
 • HUDYMÁČOVÁ, M., BENKOVÁ, M., PÓCSOVÁ, J., & ŠKOVRÁNEK, T. (2010). Supplier selection based on multi-criterial AHP method. Acta Montanistica Slovaca, 15(3), 249-255
 • HWANG, H. S., MOON C., CHUANG, C. L., GOAN, M. J. (2005). Supplier Selection and Planning Model Using AHP, International Journal of the Information Systems for Logistics and Management (IJISLM), Vol. 1, No. 1, pp. 47-53.
 • IZADİKHAH, M. (2012). Group decision making process for supplier selection with TOPSIS method under interval-valued intuitionistic fuzzy numbers. Advances in Fuzzy Systems, 2012, 2, 1-14.
 • JADİDİ, O., SAİ HONG, T., FİROUZİ, F., & YUSUFF, R. M. (2009). An optimal grey based approach based on TOPSIS concepts for supplier selection problem. International Journal of Management Science and Engineering Management, 4(2), 104-117.
 • JAKHAR, S. K. (2015) : Performance evaluation and a flow allocation decision model for a sustainable supply chain of an apparel industry. Journal of Cleaner Production, 87, 391-413.
 • KAGNICIOGLU, C. H., 2012 : “Tedarik Zinciri Yönetimi”, Üretim Yönetimi, ed. C.H. Kagnicioglu, 192-211, Anadolu Üniversitesi Yayini No:2584, Açikögretim Fakültesi Yayini No:1553 Eskisehir.
 • KAHRAMAN, C., CEBECİ, U., & ULUKAN, Z. (2003). Multi-criteria supplier selection using fuzzy AHP. Logistics Information Management, 16(6), 382-394.
 • KAKLAUSKAS, A., ZAVADSKAS, E. K., RASLANAS, S., GINEVICIUS, R., KOMKA, A., & MALINAUSKAS, P. (2006) : Selection of low-e windows in retrofit of public buildings by applying multiple criteria method COPRAS: A Lithuanian case. Energy and Buildings, 38(5), 454–462.
 • http://doi.org/10.1016/j.en...
 • KAKLAUSKAS, A., ZAVADSKAS, E. K., RASLANAS, S., GINEVICIUS, R., KOMKA, A., & MALINAUSKAS, P. (2006) : Selection of low-e windows in retrofit of public buildings by applying multiple criteria method COPRAS: A Lithuanian case. Energy and Buildings, 38, 454–462.
 • http://doi.org/10.1016/j.en...
 • KANG, H. Y., LEE, A. H., & YANG, C. Y. (2012). A fuzzy ANP model for supplier selection as applied to IC packaging. Journal of Intelligent Manufacturing, 23(5), 1477-1488.
 • KANNAN, D., DE SOUSA JABBOUR, A. B. L., & JABBOUR, C. J. C. (2014). Selecting green suppliers based on GSCM practices: Using fuzzy TOPSIS applied to a Brazilian electronics company. European Journal of Operational Research, 233(2), 432-447.
 • KANNAN, D., KHODAVERDI, R., OLFAT, L., JAFARIAN, A., & DIABAT, A. (2013) : Integrated fuzzy multi criteria decision making method and multi-objective programming approach for supplier selection and order allocation in a green supply chain. Journal of Cleaner Production, 47, 355-367.
 • KANNAN, G., POKHAREL, S., & KUMAR, P. S. (2009). A hybrid approach using ISM and fuzzy TOPSIS for the selection of reverse logistics provider. Resources, conservation and recycling, 54(1), 28-36.
 • KAPAR, K. (2013). Bir Üretim İşletmesinde Analitik Hiyerarşi Süreci İle Tedarikçi Seçimi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(1), 197-231
 • KASILINGAM, R. G., & LEE, C. P. (1996) : Selection of vendors—a mixed-integer programming approach. Computers & Industrial Engineering, 31(1), 347-350.
 • KAZANÇOĞLU, Y., & ERHAN, A. D. A. (2010). Perakende Sektöründe Tedarikçi Seçiminin Bulanık AHP ile Gerçekleştirilmesi. Savunma Bilimleri Dergisi, 9(1), 29-52.
 • KHURRUM S. BHUTTAFAİZUL HUQ, (2002). "Supplier selection problem: a comparison of the total cost of ownership and analytic hierarchy process approaches", Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 7 Iss 3 pp. 126 - 135
 • KILDIENE, S., KAKLAUSKAS, A., & KAZIMERAS ZAVADSKAS, E. (2011) : COPRAS based comparative analysis of the European country management capabilities within the construction sector in the time of crisis. Journal of Business Economics and Management , 12(2), 417–434.
 • http://doi.org/10.3846/1611...
 • KILIÇ, H. S. (2012). Supplier selection application based on a fuzzy multiple criteria decision making methodology, AJIT‐e: Online Academic Journal of Information Technology 3(8), 7-18.
 • KILIÇ, H. S. (2013) : An integrated approach for supplier selection in multi-item/multi-supplier environment. Applied Mathematical Modelling, 37(14), 7752-7763.
 • KIYAK, E. VE KAHVECIOGLU, A. (2003) : “Bulanik Mantik ve Uçus Kontrol Problemine Uygulanmasi”, Havacilik ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Cilt 1, Sayi 2, (2003), s.63-72.
 • KİLİNCCİ, O., & ONAL, S. A. (2011). Fuzzy AHP approach for supplier selection in a washing machine company. Expert systems with Applications, 38(8), 9656-9664.
 • KİRYTOPOULOS, K., LEOPOULOS, V., & VOULGARİDOU, D. (2008). Supplier selection in pharmaceutical industry: an analytic network process approach. Benchmarking: An International Journal, 15(4), 494-516.
 • KLIR, G.J. VE YUAN B., 1995 : “Fuzzy Sets and Fuzzy Logic, Theory and Applications”, New Jersey, USA, Prentice Hall PTR, 1995.
 • KOKANGUL, A., & SUSUZ, Z. (2009). Integrated analytical hierarch process and mathematical programming to supplier selection problem with quantity discount. Applied Mathematical Modelling, 33(3), 1417-1429.
 • KOKANGÜL, A., & SUSUZ, Z. (2009) : Integrated analytical hierarch process and mathematical programming to supplier selection problem with quantity discount. Applied Mathematical Modelling, 33(3), 1417-1429.
 • KOUL, S., & VERMA, R. (2011). Dynamic vendor selection based on fuzzy AHP. Journal of Manufacturing Technology Management, 22(8), 963-971.
 • KÖSE, E., APLAK, H. S., KABAK, M., (2013) : “Personel Seçimi Için Gri Sistem Teori Tabanli Bütünlesik Bir Yaklasim”, Ege Academic Review, Cilt 13, Sayi 4, ss. 461-471,
 • http://EconPapers.repec.org....
 • KUMAR, J., & ROY, N. (2011). Analytic hierarchy process (AHP) for a power transmission industry to vendor selection decisions. International Journal of Computer Applications, 12(11), 26-30.
 • KUMAR, J., & ROY, N., (2010). A Hybrid Method for Vendor Selection using Neural Network, International Journal of Computer Applications, 11 (12), 35-40.
 • KUMAR, S., PARASHAR, N., & HALEEM, A. (2009). Analytical hierarchy process applied to vendor selection problem: Small scale, medium scale and large scale industries. Business Intelligence Journal, 2(2), 355-362.
 • KUNDAKCI, N. VE TUŞ IŞIK, A. (2016) : Integration of MACBETH And COPRAS Methods To Select Air Compressor for a Textile Company, Decision Science Letters , 5(3), 381-394.
 • KUO, M. S., & LİANG, G. S. (2012). A soft computing method of performance evaluation with MCDM based on interval-valued fuzzy numbers. Applied Soft Computing, 12(1), 476-485.
 • KÜÇÜK, O. VE ECER, F. (2008) : İmalatçı Isletmelerde Uygun Tedarikçi Seçimi: Analitik Hiyerarsi Yöntemi Ile Bir KOBI Uygulamasi", Atatürk Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), 435-450.
 • KÜÇÜK, O., & ECER, F. (2007). Bulanık TOPSIS kullanılarak tedarikçilerin değerlendirilmesi ve Erzurum’da bir uygulama. AİBÜ-İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(1), 45-65.
 • KÜÇÜK, O., & ECER, F. (2008). İmalatçı İşletmelerde Uygun Tedarikçi Seçimi: Analitik Hiyerarşi Yöntemi İle Bir Kobi Uygulaması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(2), 435-450.
 • LABİB, A. W. (2011). A supplier selection model: a comparison of fuzzy logic and the analytic hierarchy process. International Journal of Production Research, 49(21), 6287-6299.
 • LAPINSKIENE, V., & MARTINAITIS, V. (2013) : The framework of an optimization model for building envelope. Procedia Engineering, 57, 670-677.
 • LEE, A. H. (2009). A fuzzy AHP evaluation model for buyer–supplier relationships with the consideration of benefits, opportunities, costs and risks. International Journal of Production Research, 47(15), 4255-4280.
 • LEE, A. H. (2009). A fuzzy supplier selection model with the consideration of benefits, opportunities, costs and risks. Expert systems with applications, 36(2), 2879-2893.
 • LEENDERS, M. R., FEARON, H. E., (2000) : Purchasing and Supply Management (11th Edition), McGraw Hill Co., New York, p.669.
 • LIN, C. T., CHEN, C. B., & TING, Y. C. (2011) : An ERP model for supplier selection in electronics industry. Expert Systems with Applications, 38(3), 1760-1765.
 • LIN, R. H. (2009) : An integrated FANP–MOLP for supplier evaluation and order allocation. Applied Mathematical Modelling, 33(6), 2730-2736.
 • LIN, R. H. (2012) : An integrated model for supplier selection under a fuzzy situation. International Journal of Production Economics, 138(1), 55-61.
 • LIOU, J.J.H., TAMOŠAITIENE, J., ZAVADSKAS, E.K., TZENG, G.-H. (2016)
 • New hybrid COPRAS-G MADM Model for improving and selecting suppliers in green supply chain management, International Journal of Production Research, 54 (1), pp. 114-134.
 • LIOU, T. S. VE WANG, J. J., 1992B : “Ranking Fuzzy Numbers with Index of Optimism”, Fuzzy Sets and Systems, Vol. 35, (1992b), s.143-150.
 • LIU, S., JEFFREY F., YINGJIE Y., (2011) : A Brief Introduction to Grey Systems Theory Grey Systems and Intelligent Services (GSIS), 2011 IEEE International Conference, 15-18 September 2011, pp. 1-9. doi: 10.1109/GSIS.2011.6044018
 • LIU, S., JEFFREY F., YINGJIE Y., (2012) : "A Brief Introduction to Grey Systems Theory", Grey Systems: Theory and Application, Volume 2, Issue 2, pp. 89–104.
 • LIU, S., LIN, Y., (2006) : “Grey Information Theory and Practical Applications”, London, Springer.
 • http://public.eblib.com/EBL....
 • LIU, S., LIN, Y., (2011) : “Grey Systems Theory and Applications”, Berlin, Springer. http://rave.ohiolink.edu/eb....
 • LİN, Y. T., LİN, C. L., YU, H. C., & TZENG, G. H. (2010). A novel hybrid MCDM approach for outsourcing vendor selection: A case study for a semiconductor company in Taiwan. Expert Systems with Applications, 37(7), 4796-4804.
 • LOOTSMA, F.A., 1981 : “Performance Evaluation Of Non-Linear Optimization Methods via Multi-Criteria Decision Analysis And via Linear Model Analysis”, In: Powell, M.J.D. (Ed.), Nonlinear Optimization, Academic Press, Leiden, pp. 419-453.
 • LOUIS Y.Y. LU , C.H. WU & T.-C. KUO (2007) : Environmental principles applicable to green supplier evaluation by using multi-objective decision analysis, International Journal of Production Research, 45:18-19, 4317-4331, DOI: 10.1080/00207540701472694
 • LOUİS, L. Y., WU, C. H., & KUO, T. C. (2007). Environmental principles applicable to green supplier evaluation by using multi-objective decision analysis. International Journal of Production Research, 45(18-19), 4317-4331.
 • LU, J., & ZHAO, Z. (2008). Improved TOPSIS based on rough set theory for selection of suppliers. In Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, 2008. WiCOM'08. 4th International Conference on (pp. 1-4). IEEE.
 • MAFAKHERİ, F., BRETON, M., & GHONİEM, A. (2011). Supplier selection-order allocation: A two-stage multiple criteria dynamic programming approach. International Journal of Production Economics, 132(1), 52-57.
 • MAITY, S. R., CHATTERJEE, P., & CHAKRABORTY, S. (2012) : Cutting tool material selection using grey complex proportional assessment method. Materials & Design, 36, 372-378.
 • MONTAZER, G. A., SAREMİ, H. Q., & RAMEZANİ, M. (2009). Design a new mixed expert decision aiding system using fuzzy ELECTRE III method for vendor selection. Expert Systems with Applications, 36(8), 10837-10847.
 • MULLINER, E., MALYS, N., MALIENE, V. (2016) : Comparative analysis of MCDM methods for the assessment of sustainable housing affordability, Omega, Volume 59, Part B, 146-156,
 • http://dx.doi.org/10.1016/j....
 • MULLINER, E., SMALLBONE, K., & MALIENE, V. (2013) : An assessment of sustainable housing affordability using a multiple criteria decision making method. Omega. http://doi.org/10.1016/j.om...
 • MURALİDHARAN, C., ANANTHARAMAN, N., & DESHMUKH, S. G. (2001). : Vendor rating in purchasing scenario: a confidence interval approach. International Journal of Operations & Production Management, 21(10), 1305-1326.
 • MURALİDHARAN, C., ANANTHARAMAN, N., & DESHMUKH, S. G. (2002). : A multi-criteria group decisionmaking model for supplier rating. Journal of supply chain management, 38(4), 22-33.
 • NARASIMHAN, R. (1983) : An Analytical Approach to Supplier Selection, Journal of Purchasing and Materials Management, vol. 19, no. 1 (Winter 1983), pp. 27-32.
 • NAZARI-SHIRKOUHI, S., SHAKOURI, H., JAVADI, B., & KERAMATI, A. (2013) : Supplier selection and order allocation problem using a two-phase fuzzy multi-objective linear programming. Applied Mathematical Modelling, 37(22), 9308-9323.
 • NG, W. L. (2008) : An efficient and simple model for multiple criteria supplier selection problem. European Journal of Operational Research, 186(3), 1059-1067.
 • NGUYEN H-T, MD DAWAL S. Z., NUKMAN Y.,
 • AOYAMA, H., CASE, K. (2015) An Integrated Approach of Fuzzy Linguistic Preference Based AHP and Fuzzy COPRAS for Machine Tool Evaluation. PLoS ONE 10(9): e0133599, 1-24.
 • doi:10.1371/journal.pone.0133599
 • NOORUL HAQ, A & KANNAN, G. (2006). Fuzzy analytical hierarchy process for evaluating and selecting a vendor in a supply chain model. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 29(7-8), 826-835.
 • NYDICK, R. L. & HILL, R. P.(1992) : Using the Analytic Hierarchy Process to Structure the Supplier Selection Procedure. International Journal of Purchasing and Materials Management, 28(2), 31.
 • OZAKİ, T., LO, M. C., KİNOSHİTA, E., & TZENG, G. H. (2012). Decision-making for the best selection of suppliers by using minor ANP. Journal of Intelligent Manufacturing, 23(6), 2171-2178.
 • ÖMÜRBEK, N., & SIMSEK, A. (2012) : Üniversite ögrencilerinin cep telefonu tercihlerinin Analitik Hiyerarsi Prosesi ile belirlenmesi. Nigde Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), 116-132.
 • ÖS, ENIS, (2010) : “Denetim Evreninin Belirlenmesinde Alternatif Bir Yöntem: Analitik Hiyerarsi Prosesi”, Denetisim, 4, 8-16.
 • ÖZ E. & BAYKOÇ Ö. F., (2004). “Tedarikçi Seçim Problemine Karar Teorisi Destekli Uzman Sistem Yaklaşımı”, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19 (3), 275-286.
 • ÖZBEK, A. (2013). Analitik Ağ Süreci Yaklaşımıyla Üçüncü Parti Lojistik (3PL) Firma Seçimi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(1), 95-113.
 • ÖZBEK, A., & EREN, T. (2013) : Multiple criteria decision making methods for selecting third party logistics firms: a literature review. Sigma, 31, 178-202.
 • ÖZÇAKAR, N., & DEMİR, H. (2011). Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Tedarikçi Seçimi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 69(1), 1-20.
 • ÖZDAGOGLU, A. (2013A) : Imalat Isletmeleri Için Eksantrik Pres Alternatiflerinin Copras Yöntemi Ile Karsilastirilmasi. Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science/Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 4(8)
 • ÖZDAGOGLU, A. (2013B) : Çok Ölçütlü Karar Verme Modellerinde Normalizasyon Tekniklerinin Sonuçlara Etkisi: COPRAS Örnegi. Eskisehir Osmangazi Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi, 8(2)
 • ÖZDEMİR, A. İ., & DESTE, M. (2009). Gri ilişkisel analiz ile çok kriterli tedarikçi seçimi: Otomotiv sektöründe bir uygulama. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 38(2), 147-156.
 • ÖZKAN, MUSTAFA M., 2003 : “Bulanık Hedef Programlama”, Bursa, Ekin Kitabevi
 • ÖZTÜRK, A., ERDOĞMUŞ, Ş., & ARIKAN, V. S. (2011). Analitik Hiyerarsi Süreci (AHS) Kullanılarak Tedarikçilerin Degerlendirilmesi: Bir Tekstil Firmasında Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(1), 93-112.
 • ÖZYÖRÜK, B., & ÖZCAN, E. C. (2005). Otomotiv Sektöründe Tedarikçi Seçimine Etki Eden Faktörler ve Tedarikçi Seçimi, V. Ulusal Üretim Arastırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 2005, 625-629.
 • ÖZYÖRÜK, B., & ÖZCAN, E. C. (2008). Analitik hiyerarşi sürecinin tedarikçi seçiminde uygulanması: Otomotiv sektöründen bir örnek. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(1), 133-144.
 • PAKSOY, T VE GÜLEŞ, H. K. (2006). : Analytic hierarchy process for supplier selection problem in supply chain management: case study of a textile manufacturer firm, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 2006/4, 100-109.
 • PAKSOY, T., 2002 : “Bulanik Küme Teorisi ve Dogrusal Programlamada Kullanimi: Karsilastirmali Bir Analiz. Konya”, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlik Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayi 1, s.1-16.
 • PALANİSAMY, P., & ABDUL ZUBAR, H. (2013). Hybrid MCDM approach for vendor ranking. Journal of Manufacturing Technology Management, 24(6), 905-928.
 • PANG, B. (2007). Multi-criteria supplier evaluation using fuzzy AHP. In Mechatronics and Automation, ICMA 2007. International Conference on (pp. 2357-2362). IEEE
 • PANG, B. (2009) A fuzzy ANP approach to supplier selection based on fuzzy preference programming. In Management and Service Science, 2009. MASS'09. International Conference on (pp. 1-4). IEEE.
 • PANG, B., & BAİ, S. (2013). An integrated fuzzy synthetic evaluation approach for supplier selection based on analytic network process. Journal of Intelligent Manufacturing, 24(1), 163-174.
 • PARTHİBAN, P., ZUBAR, H. A., & GARGE, C. P. (2012). A multi criteria decision making approach for suppliers selection. Procedia Engineering, 38, 2312-2328.
 • PETERSEN, K.J., HANDFIELD, R.B., RAGATZ, G.L., (2005). Supplier integration into new product development: coordinating product, process and supply chain design. Journal of Operations Management, 23, 3–4, 371–388.
 • PETRONI, A., BRAGLIA, M., (2000). Vendor selection using principal component analysis. Journal of Supply Chain Management, 36, 2, 63–69.
 • PITCHIPOO, P., VINCENT, D.S.,RAJINI, N.,RAJAKARUNAKARAN, S., 2014 : COPRAS Decision Model to Optimize Blind Spot in Heavy Vehicles: A Comparative Perspective, Procedia Engineering, Volume 97, 2014, Pages 1049-1059, ISSN 1877-7058, http://dx.doi.org/10.1016/j....
 • PİTCHİPOO, P., VENKUMAR, P., & RAJAKARUNAKARAN, S. (2013). Fuzzy hybrid decision model for supplier evaluation and selection. International Journal of Production Research, 51(13), 3903-3919.
 • PODVEZKO, V. (2011) : The Comparative Analysis of MCDA Methods SAW and COPRAS. Engineering Economics. http://doi.org/10.5755/j01....
 • POPOVIC, G., STANUJKIC, D., & STOJANOVIC, S. (2012) : Investment Project Selection by Applying COPRAS Method And Imprecise Data. Serbian Journal of Management.
 • http://doi.org/10.5937/sjm7...
 • RADFAR, I., ZOLFANI, S. H., REZAEINIYA, N., & SHADIFAR, M. (2011) : Using AHP- COPRAS-G method for forest roads locating. In ICEMMS 2011 - Proceedings: 2011 2nd IEEE International Conference on Emergency Management and Management Sciences (pp. 547–550)
 • http://doi.org/10.1109/ICEM...
 • RAHARJO, H., XIE, M. VE BROMBACHER, A., (2009) : "On Modelling Dynamic Priorities In The Analytic Hierarchy Process Using Composition Data Analysis", European Journal of Operational Research, 194, 834-839.
 • RAJESH, G., & MALLİGA, P. (2013). Supplier selection based on AHP QFD methodology. Procedia Engineering, 64, 1283-1292.
 • RAZMI, J., RAFIEI, H., & HASHEMI, M. (2009) : Designing a decision support system to evaluate and select suppliers using fuzzy analytic network process. Computers & Industrial Engineering, 57(4), 1282-1290.
 • RAZMI, J., SONGHORI, M. J., & KHAKBAZ, M. H. (2009) : An integrated fuzzy group decision making/fuzzy linear programming (FGDMLP) framework for supplier evaluation and order allocation. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 43, 590–607.
 • RAZMİ, J., & RAFİEİ, H. (2010). An integrated analytic network process with mixed-integer non-linear programming to supplier selection and order allocation. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 49(9-12), 1195-1208.
 • REZAEI, J., & DAVOODI, M. (2011) : Multi-objective models for lot-sizing with supplier selection. International Journal of Production Economics, 130(1), 77-86.
 • REZAEI, J., & DAVOODI, M. (2012) : A joint pricing, lot-sizing, and supplier selection model. International Journal of Production Research, 50(16), 4524-4542.
 • REZAEINIYA, N., ZOLFANI, S. H., & ZAVADSKAS, E. K. (2012) : Greenhouse locating based on ANP-COPRAS-G methods – an empirical study based on Iran. International Journal of Strategic Property Management. http://doi.org/10.3846/1648...
 • REZAEİ, J., FAHİM, P. B., & TAVASSZY, L. (2014). Supplier selection in the airline retail industry using a funnel methodology: Conjunctive screening method and fuzzy AHP. Expert Systems with Applications, 41(18), 8165-8179.
 • ROOSTAEE, R., IZADİKHAH, M., LOTFİ, F. H., & ROSTAMY-MALKHALİFEH, M. (2012). A multi-criteria intuitionistic fuzzy group decision making method for supplier selection with VIKOR method. International Journal of Fuzzy System Applications (IJFSA), 2(1), 1-17.
 • ROSHANDEL, J., MİRİ-NARGESİ, S. S., & HATAMİ-SHİRKOUHİ, L. (2013). Evaluating and selecting the supplier in detergent production industry using hierarchical fuzzy TOPSIS. Applied Mathematical Modelling, 37(24), 10170-10181.
 • ROUYENDEGH, B. D., & ERKAN, T. E. (2012). Selecting the best supplier using analytic hierarchy process (AHP) method. African Journal of Business Management, 6(4), 1455-1462.
 • SAATY, T. L. (1996) : “The Analytic Hierarchy Process”, RWS Publication, Pittsburgh, USA.
 • SAATY, T.L., (1980) : "The Analytic Hierarchy Process", McGraw-Hill International Book Company, USA.
 • SAATY, T.L., (1990) : “Multicriteria Decision Making : The Analytic Hierarchy Process”, RWS Publications, 2nd Edition, Pittsburgh, USA
 • SADEGHİ, M. (2012). Using analytic network process in a group decision-making for supplier selection. Informatica, 23(4), 621-643.
 • SAEN, R. F. (2007). A new mathematical approach for suppliers selection: Accounting for non-homogeneity is important. Applied mathematics and computation, 185(1), 84-95.
 • SANAYEI, A., MOUSAVI, S. F., ABDI, M. R., & MOHAGHAR, A. (2008) : An integrated group decision-making process for supplier selection and order allocation using multiattribute utility theory and linear programming. Journal of the Franklin Institute, 345(7), 731–747.
 • SANAYEİ, A., MOUSAVİ, S. F., & YAZDANKHAH, A. (2010). Group decision making process for supplier selection with VIKOR under fuzzy environment. Expert Systems with Applications, 37(1), 24-30.
 • SARIÇALI, G. VE KUNDAKCI, N. (2016) : AHP ve COPRAS Yöntemleri ile Otel Alternatiflerinin Değerlendirilmesi, International Review of Economics and Management, 4(1), 45-66.
 • SARIÇİÇEK, İ., DAĞDEVİREN, M., & YÜZÜGÜLLÜ, N. (2001). : Bir İşletmede Tedarikçi Seçimine Yönelik Bir Model Ve Uygulaması, Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi, 14(1), 32-49.
 • SCHNIEDERJANS, M. J., & WILSON, R. L. (1991) : Using the analytic hierarchy process and goal programming for information system project selection. Information & Management, 20(5), 333-342.
 • SCOTT C. AND WESTBROOK R., 1991 : New Strategic Tools for Supply Chain Management, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, (21: 1), pp 23-33.
 • SEÇME, N. Y., & ÖZDEMİR, A. İ. (2008). Bulanık Analitik Hiyerarşi Yöntemi İle Çok Kriterli Stratejik Tedarikçi Seçimi: Türkiye Örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(2), 175-191.
 • SEN, Z., 2009. : “Bulanık Mantık İlkeleri ve Modelleme”, Istanbul, Su Vakfi Yayinlari
 • SETAK, M., SHARIFI, S., & ALIMOHAMMADIAN, A. (2012) : Supplier selection and order allocation models in supply chain management: a review. World applied sciences journal, 18(1), 55-72.
 • SEVKLİ, M. (2010). An application of the fuzzy ELECTRE method for supplier selection. International Journal of Production Research, 48(12), 3393-3405.
 • SEVKLİ, M., ZAİM, S., TURKYILMAZ, A., & SATIR, M. (2010). An application of fuzzy Topsis method for supplier selection. In Fuzzy Systems (FUZZ), 2010 IEEE International Conference on (pp. 1-7). IEEE.
 • SHAHROUDİ, K., & TONEKABONİ, M. S. S. (2012). Application of TOPSIS method to supplier selection in IRAN auto supply chain. Journal of Global Strategic Management, 12, 123-131.
 • SHAW, K., SHANKAR, R., YADAV, S. S., & THAKUR, L. S. (2012) : Supplier selection using fuzzy AHP and fuzzy multi-objective linear programming for developing low carbon supply chain. Expert Systems with Applications, 39(9), 8182-8192.
 • SHEMSHADİ, A., SHİRAZİ, H., TOREİHİ, M., & TAROKH, M. J. (2011). A fuzzy VIKOR method for supplier selection based on entropy measure for objective weighting. Expert Systems with Applications, 38(10), 12160-12167.
 • SHEN, L., OLFAT, L., GOVİNDAN, K., KHODAVERDİ, R., & DİABAT, A. (2013). A fuzzy multi criteria approach for evaluating green supplier's performance in green supply chain with linguistic preferences. Resources, Conservation and Recycling, 74, 170-179.
 • SIPAHI, S. & OR, E., (2005) : "Analitik Hiyerarsi Prosesi Teknigi Ile Forvet Oyuncularinin Yetenek ve Becerilerine Göre Degerlendirilmesi", Yönetim, 50, 53-65.
 • SIPAHIOGLU, A. (2008), : Analitik Hiyerarsi Süreci, Eskisehir Osmangazi Üniversitesi, Basilmamis Ders Notu, Eskisehir.
 • SİLVA, A. C. S., NASCİMENTO, L. P. A., RİBEİRO, J. R., & BELDERRAİN, M. C. N. (2009). ANP and ratings model applied to supplier selection problem. In Proceedings on the International Symposium on the AHP (pp. 1-14).
 • SİNGH, A. (2012). Supplier selection using MCDM method in TV manufacturing organization. Global Journal of Researches In Engineering, 12(1), 1-10.
 • SOH, S. (2010). A decision model for evaluating third-party logistics providers using fuzzy analytic hierarchy process. African Journal of Business Management, 4(3), 339-349.
 • SONER KARA, S. (2011). Supplier selection with an integrated methodology in unknown environment. Expert Systems with Applications, 38(3), 2133-2139.
 • SONMEZ, M. (2006) : Review and critique of supplier selection process and practices. © Loughborough University.
 • SREEKUMAR VE MAHAPATRA, S. (2009). A fuzzy multi-criteria decision making approach for supplier selection in supply chain management. African journal of business management, 3(4), 168-177.
 • STANIUNAS, M., MEDINECKIENE, M., ZAVADSKAS, E. K., & KALIBATAS, D. (2013) : To modernize or not: Ecological–economical assessment of multi-dwelling houses modernization. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 13(1), 88-98.
 • STEVIĆ, Z., (2016) : Supplier Selection Using AHP And COPRAS Method, 21th International Scientific Conference SM2016 Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, 231-238.
 • STIGLER, G. J. (1945) : The Cost of Subsistence. Journal of Farm Economics, 27(2), 303–314.
 • ŞEN, C. G., ŞEN, S., & BAŞLIGİL, H. (2010). Pre-selection of suppliers through an integrated fuzzy analytic hierarchy process and max-min methodology. International Journal of Production Research, 48(6), 1603-1625.
 • ŞENKAYAS, H., ÖZTÜRK, M., & SEZEN, G. (2010). Lojistik Tedarikçilerin Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci (Ahp) Yöntemi: Mondıal Şirketinde Bir Uygulama, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 5,161-175
 • TAHRİRİ, F., OSMAN, M. R., ALİ, A., YUSUFF, R. M., & ESFANDİARY, A. (2008). AHP approach for supplier evaluation and selection in a steel manufacturing company. Journal of Industrial Engineering and Management, 1(2), 54-76.
 • TAM, M. C., & TUMMALA, V. R. (2001). : An application of the AHP in vendor selection of a telecommunications system. Omega, 29(2), 171-182.
 • TAN, K. C. , V. R. KANNAN AND R. B. HANDFIELD. 1998 : "Supply Chain Management: supplier Performance and Firm Performance, “International Journal of Purchasing and Materials Management”, (34: 3),pp. 2-9.
 • TAN, X., MA, K., GUO, W., & HUANG, T. (2007) An application of ANP with benefits, opportunities, costs and risks in supplier selection: a case study in a diesel engine manufacturing firm. In Automation and Logistics, 2007 IEEE International Conference on (pp. 1446-1451). IEEE.
 • TAS, A. (2012). A Fuzzy AHP approach for selecting a global supplier in pharmaceutical industry. African Journal of Business Management, 6(14), 5073.
 • TAVANA, M., MOMENI, E., REZAEINIYA, N., MIRHEDAYATIAN, S. M., & REZAEINIYA, H. (2013) : A novel hybrid social media platform selection model using fuzzy ANP and COPRAS-G. Expert Systems with Applications, 40, 5694–5702.
 • http://doi.org/10.1016/j.es...
 • TDK, BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜK : Online Erişim Tarihi 02.05.2016
 • TEIGEN, R., (1997), : “Information Flow in a Supply Chain Management System”, Ph.D. Thesis, Dept. of Industrial Economics and Technology Management, Trondheim University, Sweden.
 • TIMOR, M., (2011) : “Analitik Hiyerarsi Prosesi”, Istanbul, Türkmen Kitabevi.
 • TIMOR, M., (2011) : “Kolayda Ürünler Için Perakende Satis Yeri Seçimi: Bir Analitik Hiyerarsi Prosesi Uygulamasi”, Yönetim, 3(41), 23-36.
 • TIMUR, M. N., 2013. : Tedarik Zinciri-Temel Kavramlar, Tedarik Zinciri Yönetimi, ed. Timur, M. N. ve Çekerol, G. S., 2-23, Anadolu Üniversitesi Yayini No:2889, Açikögretim Fakültesi Yayini No: 1846, Eskisehir,
 • TOKSARI, M. (2007) : Analitik Hiyerarsi prosesi yaklasimi kullanilarak mobilya sektörü için Ege Bölgesi’nde hedef pazarin belirlenmesi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 171-180.
 • TSAİ, C. H., CHANG, C. L., & CHEN, L. (2003). Applying grey relational analysis to the vendor evaluation model. International Journal of The Computer, The Internet and Management, 11(3), 45-53.
 • TSENG, M. L., CHİANG, J. H., & LAN, L. W. (2009). Selection of optimal supplier in supply chain management strategy with analytic network process and choquet integral. Computers & Industrial Engineering, 57(1), 330-340.
 • ÜNAL, Ö. F. (2011) : Analitik hiyerarsi prosesi ve personel seçimi alaninda uygulamalari. Uluslararasi Alanya Isletme Fakültesi Dergisi, 3(2), 18-38.
 • ÜSTÜN, Ö., & AKTAR DEMIRTAS, E. (2008) : An integrated multi-objective decision-making process for multi-period lot-sizing with supplier selection. Omega, 36(4), 509-521.
 • VAIDYA, O. S. VE KUMAR, S., (2006) : “Analytic Hierarchy Process: An Overview Of Applications”, European Journal Of Operational Research, 169(1), 1-29.
 • VATANSEVER, K. (2013). Tedarikçi Seçim Kararlarında Bulanık TOPSIS Yönteminin Kullanımı ve Bir Uygulama, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(3), 155-168.
 • VERMA, R., PULLMAN, M.E., (1998). An analysis of the supplier selection process. Omega—International Journal of Management Science, 26, 6, 739–750.
 • VİNODH, S., RAMİYA, R. A., & GAUTHAM, S. G. (2011). Application of fuzzy analytic network process for supplier selection in a manufacturing organisation. Expert Systems with Applications, 38(1), 272-280.
 • VOKURKA R. J., CHOOBINEH J., & VADI L., (1996). “A prototype expert system for the evaluation and selection of potential suppliers”. International Journal of Operations & Production Management, 16(12), 106-114.
 • VOLVACIOVAS, R., TURSKIS, Z., AVIžA, D., & MIKŠTIENE, R. (2013) : Multi-attribute Selection of Public Buildings Retrofits Strategy. Procedia Engineering, 57, 1236-1241.
 • WADHWA, S., MADAAN, J., & CHAN, F. T. S. (2009). Flexible decision modeling of reverse logistics system: A value adding MCDM approach for alternative selection. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 25(2), 460-469.
 • WANG, J. W., CHENG, C. H., & HUANG, K. C. (2009). Fuzzy hierarchical TOPSIS for supplier selection. Applied Soft Computing, 9(1), 377-386.
 • WANG, T. Y., & YANG, Y. H. (2009) : A fuzzy model for supplier selection in quantity discount environments. Expert Systems with Applications, 36(10), 12179-12187.
 • WARE, N. R., SINGH, S. P., & BANWET, D. K. (2014) : A mixed-integer non-linear program to model dynamic supplier selection problem. Expert Systems with Applications, 41(2), 671-678.
 • WARE, N., SING, S., & BANWET, D. (2012) : Supplier selection problem: A state-of-the-art review. Management Science Letters, 2(5), 1465-1490.
 • WEBER, C.A., CURRENT, J.R., BENTON, W.C., 1991. : Vendor selection criteria and methods. European Journal of Operational Research 50, 2-18.
 • WEI, C. C., CHIEN, C. F., & WANG, M. J. J. (2005) : An AHP-based approach to ERP system selection. International Journal of Production Economics, 96(1), 47-62.
 • WEN, K. L., (2004), : Grey Systems: Modeling and Prediction, Yang’s Scientific Research Institute, USA.
 • WU, C., & BARNES, D. (2011) : A literature review of decision-making models and approaches for partner selection in agile supply chains. Journal of Purchasing and Supply Management, 17(4), 256-274.
 • WU, W. Y., SUKOCO, B. M., LI, C. Y., & CHEN, S. H. (2009) : An integrated multi-objective decision-making process for supplier selection with bundling problem. Expert Systems with Applications, 36(2), 2327–2337
 • XIA, W., & WU, Z. (2007) : Supplier selection with multiple criteria in volume discount environments. Omega, 35(5), 494–504.
 • XU, J., & DING, C. (2011) : A class of chance constrained multiobjective linear programming with birandom coefficients and its application to vendors selection. International Journal of Production Economics, 131(2), 709-720.
 • XU, L., KUMAR, D. T., SHANKAR, K. M., KANNAN, D., & CHEN, G. (2013). Analyzing criteria and sub-criteria for the corporate social responsibility-based supplier selection process using AHP. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 68(1-4), 907-916.
 • YALÇIN SEÇME, N. VE ÖZDEMIR, A. I., 2008 : “Bulanik Analitik Hiyerarsi Yöntemi Ile Çok Kriterli Stratejik Tedarikçi Seçimi: Türkiye Örnegi”, Atatürk Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi, Cilt 22, Sayi 2, (2008), s.175-191.
 • YANG, J. L., CHİU, H. N., TZENG, G. H., & YEH, R. H. (2008). Vendor selection by integrated fuzzy MCDM techniques with independent and interdependent relationships. Information Sciences, 178(21), 4166-4183.
 • YARALIOGLU, K., 2010. : “Karar Verme Yöntemleri”, Ankara, Detay Yayincilik
 • YAZDIAN, F., REZAEINIYA, N., ZOLFANI, S. H., & SHADIFAR, M. (2011) : Using ANP-COPRAS-G method for greenhouse locating. IEEE 18th International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, IE and EM 2011 (pp. 2130–2134) http://doi.org/10.1109/ICIE...
 • YILDIRIM, B. F. (2014), : Gri İlişkisel Analiz, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Editörler: Bahadir Fatih Yildirim ve Emrah Önder, (1. Baski, 227-242) Bursa: Dora Yayincilik.
 • YILMAZ, M., (2010) : "Analitik Hiyerarsi Süreci (AHS) ve Bir Uygulama: Lider Bir Kütüphane Müdürü Seçimi", Türk Kütüphaneciliği, 24(2), 206.234.
 • YOU, X. Y., YOU, J. X., LİU, H. C., & ZHEN, L. (2015). Group multi-criteria supplier selection using an extended VIKOR method with interval 2-tuple linguistic information. Expert Systems with Applications, 42(4), 1906-1916.
 • YU, M. C., GOH, M., & LİN, H. C. (2012). Fuzzy multi-objective vendor selection under lean procurement. European journal of operational research, 219(2), 305-311.
 • YUEN, K., & LAU, H. (2008). Software vendor selection using fuzzy analytic hierarchy process with ISO/IEC9126. IAENG International journal of computer science, 35(3), 267-274.
 • YÜCEL, A., & GÜNERI, A. F. (2011) : A weighted additive fuzzy programming approach for multi-criteria supplier selection. Expert Systems with Applications, 38(5), 6281-6286.
 • YÜKSEL, I., & AKIN, A. (2006) : Analitik hiyerarsi proses yöntemiyle isletmelerde strateji belirleme. Dogus Üniversitesi Dergisi, 7(2), 254-268.
 • ZAGORSKAS J, BURINSKIENE M, ZAVADSKAS EK, TURSKIS Z., 2007 : Urbanistic assessment of city compactness on the basis of GIS applying the COPRAS method. Ekologija, 53: 55–63
 • ZAVADSKAS, E. K., KAKLAUSKAS, A., TURSKIS, Z., & TAMOSAITIENE, J. (2008) : Contractor selection multi-attribute model applynig copras method with grey interval numbers. In 20th EURO Mini Conference “Continuous Optimization and Knowledge-Based Technologies” (pp. 241–247)
 • ZAVADSKAS, E. K., TURSKIS, Z., & TAMOŠAITIENE, J. (2010) : Risk assessment of construction projects. Journal of Civil Engineering and Management, 16, 33–46. http://doi.org/10.3846/jcem...
 • ZHANG, G., & MA, L. (2009) : Optimal acquisition policy with quantity discounts and uncertain demands. International Journal of Production Research, 47(9), 2409-2425.
 • ZHANG, H., Lİ, X., LİU, W., Lİ, B., & ZHANG, Z. (2004). An application of the AHP in 3PL vendor selection of a 4PL system. In Systems, Man and Cybernetics, 2004 IEEE International Conference on (Vol. 2, pp. 1255-1260). IEEE.
 • ZHAO, H., & GUO, S. (2014). Selecting green supplier of thermal power equipment by using a hybrid MCDM method for sustainability. Sustainability, 6(1), 217-235.
 • ZHAO, K., YU, X., (2011). A case based reasoning approach on supplier selection in petroleum enterprises. Expert Systems with Applications, 38, 6839–6847.
 • ZHU, L. Y. (2010). A fuzzy MCDM model for knowledge service vendor evaluation and selection. In Knowledge Acquisition and Modeling (KAM), 2010 3rd International Symposium on (pp. 289-292). IEEE.
 • ZIMMERMANN, H.J., 1991. : “Fuzzy Set Theory and Its Applications”, Massachusetts, USA, Kluwer Academic Publishers,
 • ZOLFANI, S. H., & ZAVADSKAS, E. K. (2013) : Sustainable development of rural areas’ building structures based on local climate. Procedia Engineering, 57, 1295-1301.
 • ZOLFANI, S. H., CHEN, I.-S., REZAEINIYA, N., & TAMOŠAITIENE, J. (2012) : A hybrid MCDM model encompassing AHP and COPRAS-G methods for selecting company supplier in Iran. Technological and Economic Development of Economy, 18(3), 529-543
 • http://doi.org/10.3846/2029...
 • ZOLFANI, S. H., REZAEINIYA, N., AGHDAIE, M. H., & ZAVADSKAS, E. K. (2012) : Quality control manager selection based on AHP- COPRAS-G methods: a case in Iran. Ekonomska Istrazivanja, 25, 88–104.
 • http://doi.org/10.3846/2029....
 • ZOLFANI, S. H., REZAEINIYA, N., KAZIMIERAS, E., & TURSKIS, Z. (2011) : Forest Roads Locating Based On AHP And COPRAS-G Methods : An Empirical Study Based On Iran. E + M Ekonomie A Management, 4, 6–21.
 • Yıldırım, B. F., (2016). Fuzzy ve Grey Copras Yöntemleri İle Çok Kriterli Karar Verme Uygulaması (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.