Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
Öğretim Üyesi

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

T1

Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı İle Proje Değerlendirme Kriterlerinin Önceliklendirilmesi: Kalkınma Ajansı Örneği

Özet

Ülkemizde bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarının dengeli bir yapıya kavuşturulması, yerel aktör ve dinamikler arası sinerji oluşturarak yerel kaynakların harekete geçirilmesi ve bulundukları bölgenin rekabet güçlerini artırması amacıyla kurulan kalkınma ajansları, bölgesel kalkınmanın itici gücü konumunda bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bölgesel kalkınmaya yol gösteren kalkınma ajanslarına yapılan proje başvurularının değerlendirilmesinde kullanılan kriter ve alt kriterlerin ağırlıklarının, bağımsız değerlendiricilere uygulanan anket sonucu elde edilen veriler kullanılarak ile belirlenmesidir. Çalışmada Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yaklaşımı ile Bulanık Mantık ve Bulanık Kümeler Teorisi birlikte ele alınarak geliştirilen ve Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinden biri olan Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (BAHP) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu nedenle ilk önce AHP ve ardından belirsiz ve kesin olmayan insan yargılarına dayanan karar verme sürecindeki belirsizlik kavramını inceleyebilmek için gerekli olan Bulanık Mantık ve Bulanık Kümeler Teorisi ele alınmıştır. Literatürde uygulamaları bulunan BAHP metotları incelenmiş ve Kalkınma Ajanslarının proje değerlendirme karar problemi üzerine uygulanmıştır. BAHP yaklaşımının uygulanmasında karar verici konumunda olan bağımsız değerlendiriciler dilsel değişkenler kullanarak proje değerlendirmede kullanılan kriter ve alt kriterleri ikili olarak karşılaştırmaktadır. Daha sonra bu karşılaştırmalar üçgen bulanık sayılara dönüştürülerek ve BAHP yaklaşımı adımları uygulanarak kriter ve alt kriterlerin ağırlıkları belirlenmektedir. Sonuçta hesaplanan kriter ve alt kriter ağırlıkları kullanılarak kalkınma ajansları için bağımsız değerlendiricilerin görüşünü yansıtan alternatif bir proje değerlendirme tablosu oluşturulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: AHP, Bulanık AHP, Proje Değerlendirme, ÇKKV

 • AKMAN, Gülşah ve Atakan ALKAN, “Tedarik Zinciri Yönetiminde Bulanık AHP Yöntemi Kullanılarak Tedarikçilerin Performansının Ölçülmesi: Otomotiv Yan Sanayiinde Bir Uygulama”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl 5, Sayı 9, (2006), s.23-46.
 • AKYILDIZ, Ebru, “Analitik Hiyerarşi Süreci ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama”, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, (2006).
 • ALADAĞ, Zerrin, “Karar Teorisi”, Kocaeli, Umuttepe Yayınları, 2011.
 • AYDIN, Özlem, “Bulanık AHP İle Ankara İçin Hastane Yer Seçimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı 2, (2009), s. 87-104.
 • BALİ, Özkan, ve Cevriye GENCER, "AHP, Bulanık AHP ve Bulanık Mantık’la Kara Harp Okuluna Öğretim Elemanı Seçimi", Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi, Cilt 4, (2005), s.24–43.
 • BARAY, Alp Ş., “A Process Control Chart Based On Uncertainty Measurement”, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma, Cilt 24, Sayı 2, (2006), s.63-75.
 • BAŞKAYA, Zehra ve Cüneyt Akar, “Üretim Alternatifi Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci: Tekstil İşletmesi Örneği”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.5, S.1, (2005), s.273-286.
 • BAŞLIGİL, Hüseyin, “The Fuzzy Analytic Hierarchy Process For Software Selection Problems”, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 3, (2005), s.24-33.
 • BAYKAL, Nazife ve Timur BEYAN, “Bulanık Mantık İlke ve Temelleri”, Ankara, Bıçaklar Kitabevi, 2004.
 • BODIN, L., GASS, S.I., "On Teaching The Analytic Hierarchy Process", Computers & Operations Research, 30(10), (2003), p.1487-1497.
 • BUCKLEY, J.J., “Fuzzy Hierarchical Analysis”, Fuzzy Sets and Systems, Vol. 17, (1985), p.234-247.
 • BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜK, Türk Dil Kurumu, http://tdkterim.gov.tr/bts/, Erişim Tarihi: 17.02.2012
 • BYUN, Dae-Ho, “The AHP Approach for Selecting an Automobile Purchase Model”, Information and Management, 38, (2001), p.289-297.
 • CASTILLO, O. ve P. MELIN, “Type-2 Fuzzy Logic: Theory and Applications”, Berlin, Springer, 2008.
 • CHANG, D.Y., “Applications Of The Extent Analysis Method On Fuzzy AHP”, European Journal of Operational Research, Vol. 95, (1996), p. 649-655.
 • CHENG, C.H., “Evaluating Naval Tactical Missile Systems by Fuzzy AHP Based On The Grade Value Of Membership Function”, European Journal of Operational Research, Vol. 96, (1996), p. 343-350.
 • CHENG, C.H., “Evaluating Weapon Systems Using Ranking Fuzzy Numbers”, Fuzzy Sets And Systems, Vol. 107, (1999), p. 25-35.
 • CLARK, T.D., J.M. LARSON, J.N. MORDESON, J.D. POTTER ve M.J. WIERMAN, “Applying Fuzzy Mathematics to Formal Models in Comparative Politics”, Berlin, Springer, 2008.
 • ÇANLI, Hakan ve Ahmet KANDAKOĞLU, “Hava Gücü Mukayesesi İçin Bulanık AHP Modeli”, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, Ocak, (2007), s. 71-82.
 • DAĞDEVİREN, Metin, “Integrated Modelling The Performance Evaluation Process With Fuzzy AHP”, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma, Cilt 25, Sayı 3, (2007a), s.268-282.
 • DAĞDEVİREN, Metin, “Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi İle Personel Seçimi ve Bir Uygulama”, Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Sayı 4, (2007b), s. 791-799.
 • DAĞDEVİREN, Metin ve EREN, Tamer, "Tedarikçi Firma Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi ve 0-1 Hedef Programlama Yöntemlerinin Kullanılması", Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, C.16, S.2, (2001), s.41-52.
 • DAĞDEVİREN, Metin, AKAY, Diyar, KURT, Mustafa, "İş Değerlendirme Sürecinde Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Uygulaması", Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, C.19, S.2, (2004), s.131-138.
 • DEMİREL, Tufan, Nihan ÇETİN DEMİREL ve Cengiz KAHRAMAN, “Fuzzy Analytic Hierarchy Process and Its Application”, Fuzzy Multi-Criteria Decision Making Theory and Applications with Recent Developments, Editor: Cengiz Kahraman, Istanbul, Springer, 2008.
 • DENG, Hepu, “Multicriteria Analysis With Fuzzy Pairwise Comparison”, International Journal of Approximate Reasoning, Vol. 21, (1999), p.215-231.
 • DETYNIECKI, M. VE R. R. YAGER, “Ranking Fuzzy Numbers Using Alpha-Weighted Valuations”, International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, Vol. 8 (5), (2001), p.573-592.
 • DİNÇER, S. Erdal, “Çok Amaçlı Kara Almada Bulanık Mantık ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Yöntemiyle Bir Siyasi Parti İçin Aday Belirleme Çalışması”, Öneri, Cilt 8, Sayı 31, Ocak, (2009), s. 81-92.
 • DUBOIS, D. ve Henri PRADE, “Fuzzy Sets and Systems, Theory and Applications”, Massachusetts, Academic Press Inc., 1980.
 • DYER, Robert F. ve FORMAN Ernest H., “Group decision support with the Analytic Hierarchy Process”, Decision Support Systems, 8, (1992), p.99-124.
 • ECER, Fatih ve Orhan KÜÇÜK, "Tedarikçi Seçiminde Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve Bir Uygulama", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.11, S.1, (2008), s.355-369.
 • ENEA, M. ve T. PIAZZA, “Project Selection by Constrained Fuzzy AHP”, Fuzzy Optimization and Decision Making, Vol. 3, (2004), p. 39–62.
 • EROĞLU, Ergün ve Fatma LORCU, “Veri Zarflama Analitik Hiyerarşi Prosesi (VZAHP) İle Sayısal Karar Verme”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Dergisi, Cilt 36, Sayı:2, (2007), s.30-53.
 • ERTUĞRUL, İrfan, “Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve Bir Tekstil İşletmesinde Makine Seçim Problemine Uygulanması, “Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 28, Sayı 1, (2007), s. 171-192.
 • ERTUĞRUL, İrfan ve Nilsen KARAKAŞOĞLU, “ELECTRE ve Bulanık AHP Yöntemleri İle Bir İşletme İçin Bilgisayar Seçimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, (2010), s.23-41.
 • EVREN, Ramazan ve Füsun ÜLENGİN, “Yönetimde Çok Amaçlı Karar Verme”, İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi Matbaası, 1992b.
 • EVREN, Ramazan ve Füsun ÜLENGİN, “Yönetimde Karar Verme”, İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi Matbaası, 1992a.
 • FORMAN, E.H., ve G.I. Gass, “The Analytic Hierarchy Process-An Exposition”, Operations Research, 49(4), (2001), s.469-486.
 • GEKA, T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı, “Bağımsız Değerlendirici Havuzu”, 2012, http://www.geka.org.tr/icer..., Erişim Tarihi: 02.04.2012.
 • GİRGİNER, Nuray ve Zeliha KAYGISIZ, “İstatistiksel Yazılım Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci ve 0–1 Hedef Programlama Yöntemlerinin Birlikte Kullanımı”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, (2009), s.211-233.
 • GİRGİNER, Nuray, "Ticari Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesine Çok Kriterli Yaklaşım: Özel ve Devlet Bankası Karşılaştırması", Muhasebe ve Finansman Dergisi, 37, (2008), s.132-142.
 • GOLDEN, B.L., E.A. WASIL, E.A., P.T. HARKER,”The AHP Applications and Studies”, Berlin, Springer-Verlag, 1989.
 • GÖKSU, Ali ve İbrahim GÜNGÖR, “Bulanık Analitik Hiyerarşik Proses Ve Üniversite Tercih Sıralamasında Uygulanması”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 3, (2008), s.1-26.
 • GÜNGÖR, İbrahim ve BÜYÜKER İŞLER, Didar, “Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı İle Otomobil Seçimi”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.1, S.1, (2005), s.21-33.
 • GÜNGÖR ŞEN, Ceyda ve Doruk CENKÇİ, “An Integrated Approach To Determination and Evaluation of Product Planning Performance Criteria”, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma, Cilt 27, (2009), s.1-17.
 • GÜNERİ, Ali Fuat ve Hüseyin ŞAHİN, “AHP ve Fuzzy AHP İle Türkiye’de Uygun Tersane Yeri Seçimi”, Gemi ve Deniz Teknolojisi, Sayı 172, Nisan, (2007), s.7-21.
 • GÜRLER, İ., M. E. GÜLER ve M. TOPOYAN, “Verimli ve Ekonomik Klima Sistemlerinin Seçiminde Bulanık AHP Metodu”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt 48, Sayı 551, (2011), s.51-58.
 • HALAÇ, Osman, “Kantitatif Karar Verme Teknikleri”, İstanbul, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2001.
 • HANSS, M., “Applied Fuzzy Arithmetic, An Introduction with Engineering Applications”, Netherlands, Springer, 2005.
 • HO, William, “Integrated Analytic Hierarchy Process and Its Applications – A Literature Review”, European Journal of Operational Research, Vol. 186, (2008), p.211-228.
 • HUIZINGH, E. and H. Vrolijk, "Decision Support for Information Systems Management: Applying Analytic Hierarchy Process", Research Report 95B26, Groningen, the Netherland: Universiteitsbibliotheek Groningen, (1995), p.1-15.
 • IŞIKLI, Şevki, “Bulanık Mantık ve Bulanık Teknolojiler”, Araştırma Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Dergisi, Cilt 19, (2008), s.105-126.
 • İÇ, Yusuf Tansel ve Mustafa YURDAKUL, “Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerini Kullanan Makine-Ekipman Seçim Çalışmalarında Bulanıklığın Sonuçlara Etkisinin İncelenmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, (2008), s. 125-140.
 • KALKINMA BAKANLIĞI, “Kalkınma Ajansları 2010 Yılı Faaliyet Raporu”, T. C. Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, İzleme, Değerlendirme ve Analiz Daire Başkanlığı, Ankara, 2011.
 • KAPTANOĞLU, Dilek ve Ahmet Fahri ÖZOK, “Akademik Performans Değerlendirmesi İçin Bir Bulanık Model”, İtüdergisi /d Mühendislik, Cilt 5, Sayı 1, Kısım 2, (2006), s.193-204.
 • KIYAK, Emre ve Ayşe KAHVECİOĞLU, “Bulanık Mantık Ve Uçuş Kontrol Problemine Uygulanması”, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, (2003), s.63-72.
 • KLIR, G.J. ve YUAN B., “Fuzzy Sets and Fuzzy Logic, Theory and Applications”, New Jersey, USA, Prentice Hall PTR, 1995.
 • KURUÜZÜM, Ayşe ve ATSAN, Nuray, "Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve İşletmecilik Alanındaki Uygulamaları", Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1, (2001), s.83-105.
 • KÜÇÜK, Orhan ve ECER, Fatih, "İmalatçı İşletmelerde Uygun Tedarikçi Seçimi: Analitik Hiyerarşi Yöntemi İle Bir KOBİ Uygulaması", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.22, S.2, (2008), s.435-450.
 • KWONG, C.K. ve BAI, H., “ Determining the Importance Weights for the Customer Requirements in QFD Using a Fuzzy AHP With an Extent Analysis Approach”, Department of Industrial and Systems Engineering, The Hong Kong Polytechnic University, (2003).
 • LIOU, T. S. ve WANG, J. J., “Ranking Fuzzy Numbers With Integral Value”, Fuzzy Sets and Systems, Vol. 50, (1992a), p.247-255.
 • LIOU, T. S. ve WANG, J. J., “Ranking Fuzzy Numbers with Index of Optimism”, Fuzzy Sets and Systems, Vol. 35, (1992b), s.143-150.
 • LOOTSMA, F.A., “Performance Evaluation Of Non-Linear Optimization Methods via Multi-Criteria Decision Analysis And via Linear Model Analysis”, In: Powell, M.J.D. (Ed.), Nonlinear Optimization, Academic Press, Leiden, (1981), pp. 419-453.
 • MAHMOODZADEH, S., SHAHRABI, J., PARIAZAR, M. ve ZAERI, M.S., “Project Selection by Using Fuzzy AHP and TOPSIS Technique”, World Academy of Science Engineering and Technology, 24, (2007), p.333-338.
 • MANAP, Gonca, "Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı İle Turizm Merkezi Seçimi", Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, (2006), s.157-170.
 • MILLER, George A., "The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information", The Psychological Review, 63, (1956), p.81-97.
 • MURAT, Güven ve Çelik, Nermin, “Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesini Değerlendirme: Bartın Örneği”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.3, S.6, (2007), s.1-20.
 • MUSUBEYLİ ERGİNEL, Nihal, “Tasarım Hata Türü ve Etkileri Analizinin Etkinliği İçin Bir Model ve Uygulaması”, Endüstri Mühendisliği Dergisi, Cilt:15, Sayı:3, (2004), s.17-26.
 • OĞUZLAR, Ayşe, "Analitik Hiyeraşi Süreci İle Müşteri Şikayetlerinin Analizi", Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14, (2007), s.122-134.
 • ÖS, Enis, “Denetim Evreninin Belirlenmesinde Alternatif Bir Yöntem: Analitik Hiyerarşi Prosesi”, Denetişim, 4, (2010), s.8-16.
 • ÖZGÖRMÜŞ, Elif, Özcan MUTLU ve Hacer GÜNER, “Bulanık AHP İle Personel Seçimi”, V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, (2005), s.111-115.
 • ÖZDAĞOĞLU, Aşkın, “Analysis of Selection Criteria For Manufacturing Employees Using Fuzzy-AHP”, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, (2008), s. 141-160.
 • ÖZDAĞOĞLU, Aşkın ve Güzin ÖZDAĞOĞLU, “Analysis Of Student Selection Criteria For Erasmus Program by Using Fuzzy-AHP”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı 2, (2008), s. 213-237.
 • ÖZGÜVEN, Nihan, “Vakıf Üniversitesi Tercihinin Analitik Hiyerarşi Süreci İle Belirlenmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30, (2011), s.279-289.
 • ÖZKAN, Mustafa M., “Bulanık Hedef Programlama”, Bursa, Ekin Kitabevi, 2003.
 • ÖZTÜRK, Ahmet, İrfan ERTUĞRUL ve Nilsen KARAKAŞOĞLU, “Nakliye Firması Seçiminde Bulanık AHP ve Bulanık TOPSIS Yöntemlerinin Karşılaştırılması”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, (2008), s. 785-824.
 • ÖZYÖRÜK, Bahar ve Evren Can ÖZCAN, "Otomotiv Sektöründe Tedarikçi Seçimine Etki Eden Faktörler ve Tedarikçi Seçimi", V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, (2005), s.625-629.
 • PAKSOY, Turan, “Bulanık Küme Teorisi ve Doğrusal Programlamada Kullanımı: Karşılaştırmalı Bir Analiz. Konya”, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, (2002), s.1-16.
 • RAHARJO, H., XIE, M. ve BROMBACHER, A., "On Modelling Dynamic Priorities In The Analytic Hierarchy Process Using Composition Data Analysis", European Journal of Operational Research, 194, (2009), p.834-839.
 • SAAT, Mesiha, “Çok Amaçlı Karar Vermede Bir Yaklaşım: Analitik Hiyerarşi Yöntemi”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2, (2000), s.149-162.
 • SAATY, T.L., “Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with Analytic Hierarchy Process”, Pittsburgh, USA:RWS Publications, 1994.
 • SAATY, T.L., "The Analytic Hierarchy Process", McGraw-Hill International Book Company, USA, 1980.
 • SAATY, T.L., ``Axiomatic foundation of the analytic hierarchy process'', Management Science, 32(7), (1986), p.841-855.
 • SAATY, T.L., “Decision Making with The Analytic Hierarchy Process”, Int. J. Services Sciences, Vol 1., No1., (2008), p.83-98.
 • SAATY, T.L., “How to Make a Decision: The Analytic Hierarchy Process”, European Journal of Operational Research, Vol 48 (1), (1990), p.9-26.
 • SAATY, T.L., “How to Make a Decision: The Analytic Hierarchy Process”, Interfaces, 24 (6), November-December, (1994), p.19-43.
 • SAATY, T.L., “Multicriteria Decision Making, Vol 1, The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation” Pittsburgh, USA:RWS Publications, 1990.
 • SAATY, T.L., “Relative Measurement and its Generalization in Decision Making: Why Pairwise Comparisons are Central in Mathematics for the Measurement of Intangible Factors - The Analytic Hierarchy/Network Process”, RACSAM (Review of the Royal Spanish Academy of Sciences, Series A, Mathematics), 102(2), (2008), p.251–318.
 • SAATY, T.L., Vargas, Luis G., “Models, Methods, Concepts & Applications of The Analytic Hierarchy Process”, Boston, Kluwer Academic Publishers, 2000.
 • SEÇME YALÇIN, Neşe ve Ali İhsan ÖZDEMİR, “Bulanık Analitik Hiyerarşi Yöntemi İle Çok Kriterli Stratejik Tedarikçi Seçimi: Türkiye Örneği”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 22, Sayı 2, (2008), s.175-191.
 • SERKA, T.C. Serhat Kalkınma Ajansı, “Sıkça Sorulan Sorular”, 2012, http://www.serka.org.tr/sss..., Erişim Tarihi: 02.04.2012.
 • SERKA, T.C. Serhat Kalkınma Ajansı, İktisadi Gelişme ve Mali Destek Programı-II 2011 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi, Kars, 2011
 • SİPAHİ, Seyhan ve OR, Erden, "Analitik Hiyerarşi Prosesi Tekniği İle Forvet Oyuncularının Yetenek ve Becerilerine Göre Değerlendirilmesi", Yönetim, 50, (2005), s.53-65.
 • SİPAHİOĞLU, Aydın, "Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP)", http://www2.ogu.edu.tr/~sha..., Erişim Tarihi: 21.12.2011.
 • SOFYALIOĞLU, Çiğdem, “Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile Uygun Altı Sigma Metodolojisinin Seçimi”, Yönetim ve Ekonomi, Cilt 16, Sayı 2, (2009), s.1-17.
 • ŞEN, Zekai, “Bulanık Mantık İlkeleri ve Modelleme”, İstanbul, Su Vakfı Yayınları, 2009.
 • TATLIDİL, Hüseyin ve ÖZGÜRLÜK, Barış, "İşgücü Piyasasında İllerin İşsizlik Risklerinin Analitik Hiyerarşi Süreci İle Belirlenmesi", TİSK Akademi, 2, (2009), s.6-20.
 • TİMOR, Mehpare, “Analitik Hiyerarşi Prosesi”, İstanbul, Türkmen Kitabevi, 2011.
 • TİMOR, Mehpare, “Kolayda Ürünler İçin Perakende Satış Yeri Seçimi: Bir Analitik Hiyerarşi Prosesi Uygulaması”, Yönetim, 3(41), (2002), s.23-36.
 • SEKRETER, M. Serhan, AKYÜZ, Gökhan ve İPEKÇİ, Çetin Emre, 2004, “Şirketlerin Derecelendirilmesine İlişkin Bir Model Önerisi: Gıda Sektörüne Yönelik Bir Uygulama”, Akdeniz İ.İ.B.F Dergisi, 8, 139-155.
 • TOLGA, A. Çağrı ve Cengiz KAHRAMAN, “Yazılım Geliştirme Projelerinin Gerçek Opsiyon Değerleme Modeliyle Çok Ölçütlü Bulanık Değerlemesi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl 8, Sayı 15, (2009), s.13-26.
 • TOKSARI, M. ve M. Duran TOKSARI, “Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (BAHP) Yaklaşımı Kullanılarak Hedef Pazarın Belirlenmesi”, ODTÜ Gelişme Dergisi, Cilt 38, Nisan, (2011), s.51-70.
 • TÜZEMEN, Adem ve ÖZDAĞOĞLU, Aşkın, "Doktora Öğrencilerinin Eş Seçiminde Önem Verdikleri Kriterlerin Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Belirlenmesi", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.21, S.1, (2007), s.215-232.
 • VAIDYA, Omkarprasad S. Ve KUMAR, Sushil, “Analytic Hierarchy Process: An Overview Of Applications”, European Journal Of Operational Research, 169(1), (2006), p.1-29.
 • VAN LAARHOVEN, P. J. M. ve W. PEDRYCZ, “A Fuzzy Extension of Saaty's Priority Theory”, Fuzzy Sets and Systems, Volume 11, Issue 1-3, (1983), p. 229-241.
 • VARGAS, L.G., “An Overview of The Analytic Hierarchy Process and Its Applications”, European Journal of Operational Research, Vol. 48, Issue 1, (1990), p.2-8.
 • WANG, G., “Product-Enabled and evaluation of Manufacturing Supply Chain: An Integrated Multi-Criteria Decision-Based Methodology”, The University of Toledo, A Dissertation for the degree of Doctor of Philosohy in Engineering, (2001), p. 173.
 • WANG, Kangmao, Wang, Clement K., Hu, Chun, “Analytic Hierarchy Process With Fuzzy Scoring in Evaulating Multidisciplinary R&D Projects in China”, IEEE Transactions on Engineering Managemenet, 52(1), (2005), p.119-129.
 • YALÇIN SEÇME, Neşe ve Ali İhsan ÖZDEMİR, “Bulanık Analitik Hiyerarşi Yöntemi İle Çok Kriterli Stratejik Tedarikçi Seçimi: Türkiye Örneği”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 22, Sayı 2, (2008), s. 175-191.
 • YARALIOĞLU, Kaan, “Karar Verme Yöntemleri”, Ankara, Detay Yayıncılık, 2010.
 • YETİM, Sebahat, "Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bu Programı Seçmelerinde Etkili Olan Öncelikli Faktörlerin Analitik Hiyerarşi Prosesi Metodu İle Analizi", Kastamonu Eğitim Dergisi, C.16, S.2, (2008), s.589-606.
 • YILMAZ, Murat, "Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ve Bir Uygulama: Lider Bir Kütüphane Müdürü Seçimi", Türk Kütüphaneciliği, 24(2), (2010), s.206.234.
 • YÜCENUR, Nilay G., Nihan ÇETİN DEMİREL ve Tufan DEMİREL, “SWOT Analysis And Integrated Fuzzy AHP/ANP Methodologies For Strategic Policy Selection In Turkish Economy”, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma, Cilt 28, (2010), s.275-286.
 • YÜKSEL, İhsan ve Adnan AKIN, “Analitik Hiyerarşi Proses Yöntemiyle İşletmelerde Strateji Belirleme”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt 7 (2), (2006), s.254-268.
 • YÜKSEL, İhsan, "Kariyer Değerlerinin Analitik Hiyerarşi Proses Yöntemiyle Önceliklendirilmesi", Öneri, C.7, S.25, (2006), s.59-67.
 • ZAHEDI, F., “ The Analytical Hierarchy Process – A Survey of the Method and Its Applications “, Interfaces, Vol. 16, No. 4, (1986), p. 96-108.
 • ZIMMERMANN, H.J., “Fuzzy Set Theory and Its Applications”, Massachusetts, USA, Kluwer Academic Publishers, 1991.
 • Yıldırım, B. F., (2012). Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı İle Proje Değerlendirme Kriterlerinin Önceliklendirilmesi: Kalkınma Ajansı Örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.